خدمات الکترونیک

سرفصل دروس رشته کارشناسی پیوسته حسابداری

عنوان درس عنوان درس
آمار و کاربرد آن در مدیریت  اصول علم اقتصاد
برنامه نویسی و کاربرد آن در امور مالی  بررسی موارد خاص در حسابداری
 بررسی موارد خاص در حسابرسی  بررسی و موارد خاص در مدیریت مالی
 حسابداری دولتی  حسابداری مالیاتی
حسابداری میانه 1 حسابداری میانه 2
 حسابداری پیشرفته 1  حسابداری پیشرفته 2
 حسابداری صنعتی 1  حسابداری صنعتی 2
 حسابداری صنعتی 3  حقوق بازرگانی
 حسابرسی 1  حسابرسی 2
مبانی جامعه شناسی  مبانی سازمان و مدیریت
 مبانی و کاربرد کامپیوتر در مدیریت  مالیه عمومی و خط مشی مالی دولت ها
 مدیریت مالی  مدیریت تولید
 امور مالی بین المللی  اصول علم اقتصاد 1
اصول حسابداری 1  اصول حسابداری 2
 اصول حسابداری 3  اصول تنظیم و کنترل بودجه دولتی
 پژوهش عملیاتی 1  پژوهش عملیاتی 2
 پول، ارز و بانکداری روانشناسی عمومی
 روش های تحقیق در ماخذ شناسی  ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت
زبان خارجی 3 زبان خارجی 4
توسعه اقتصادی و برنامه ریزی  

 


نام دانشجو
کد پایان نامه
استاد راهنما
استاد مشاور
تاریخ اخذ کد
عنوان پروژه
تاریخ دفاع
چکیده
حسين پورسورچاني-سپيده
941321101496201 آقای دکتر مظفری
آقای دکتر شهریاری نیا
1396/04/15

تاثیر چابکی سازمانی بر عملکرد شرکت های کوچک و متوسط: بررسی نقش فرایندهای مدیریت دانش، تحول در مدل کسب و کار و قابلیت های ارزش آفرینی

 96/12/21  
زهدي-امير  941321202496202 آقای دکتر مظفری آقای دکتر اسماعیلی 1396/04/15 

بررسی تاثیر ویژگیهای ذینفعان بر عملکرد پروژه های بازیابی سوانح (فاجعه) طبیعی (شبکه حمل و نقل پس از وقوع زلزله)

 96/12/21  
 گرمه اي-راهيل  941321104196203 آقای دکتر مظفری  آقای دکتر اسماعیلی   1396/04/15 
بررسی ارتباط گرایش به کارآفرینی-قابلیت بازاریابی عملکرد شرکت و نقش تعدیل گر شدت رقابت (مورد مطالعه شرکت های دانش بنیان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات 96/12/21  
علی دریایی   آقای دکتر مظفری آقای دکتر اسماعیلی 
    97/04/21  
ام البنین دودانگه   آقای دکتر مظفری آقای دکتر اسماعیلی 
    97/04/21  
مریم قدیر
  آقای دکتر رحمتی آقای دکتر مظفری
    97/04/21  
نبی الله اشرفی
  آقای دکتر رحمتی
آقای دکتر مظفری
    97/05/10  
عاطفه باقری ورکیانی
  آقای دکتر رحمتی آقای دکتر مظفری
    97/05/10