خدمات الکترونیک

آیین نامه آموزشی

آیین نامه آموزشی

دوره هاي كارداني ، كارشناسي و كارشناسي ناپيوسته

تعاريف و مفاهيم

وزارت : وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري

مؤسسه : منظور ، كليه دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي مجري يك يا چند دوره كارداني ، كارشناسي ناپيوسته و كارشناسي پيوسته مورد تاييد وزارت است.

دوره: منظور ، دوره هاي كارداني ، كارشناسي پيوسته و ناپيوسته است كه به صورت روزانه و نوبت دوم طبق ضوابط مربوط برگزار مي گردد.

روزانه : منظور شيوه آموزشي است كه دانشجو با بهره گيري از قانون آموزش و با پرداخت شهريه ( حسب مورد ) و به صورت حضوري در يكي از مؤسسه هاي آموزش عالي تحصيل مي كند.

رشته تحصيلي: مجموعه به هم پيوسته اي از دروس دانشگاهي است كه با محتوا و روش شناسي خاص در قالب برنامه هاي درسي در دوره هايي تحصيلي مختلف به اجراء گذاشته مي شود.

دوره كارداني : دوره تحصيلي است كه پس از دوره متوسطه آغاز مي شود و دانشجو با گذراندن 68 تا 72 واحد درسي طبق برنامه درسي مصوب رشته تحصيلي به دريافت مدرك كارداني نائل مي شود.

دوره كارشناسي پيوسته : دورهء تحصيلي است كه پس از دوره متوسطه آغاز مي شود و دانشجو با گذراندن 130 تا 140 واحد درسي و طبق برنامه مصوب ( حسب رشته ، طرح پژوهشي يا پايان نامه را نيز شامل مي شود ) به دريافت مدرك كارشناسي نائل مي شود.

دوره كارشناسي ناپيوسته : دورهء تحصيلي است كه پس از دورهء كارداني آغاز مي شود و دانشجو با گذراندن تعداد 68 تا 72 واحد درسي و طبق برنامه درسي مصوب به دريافت مدرك كارشناسي نائل مي گردد.

دانشجو : فرد پذيرفته شده اي است كه در مهلت مقرر و بر اساس ضوابط و مقررات جاري ، در مؤسسه ثبت نام مي كند.

دانش آموخته : فردي است كه يكي از دوره هاي تحصيلي را با موفقيت به پايان برساند و برابر ضوابط معين ، گواهي يا مدرك تحصيلي مربوط را دريافت كند.

ضوابط و مقررات عمومي و اختصاصي

*هر سال تحصيلي مركب از 2 نيمسال تحصيلي و به انتخاب مؤسسه يك دورهء تابستاني است و هر نيمسال شامل 16 هفته آموزش و 2 هفته امتحانات پاياني و دورهء تابستاني شامل 6 هفتهء آموزش و يك هفته امتحانات پايان دوره است.

*آموزش در مؤسسه مبتني بر نظام واحدي است . برنامه هاي آموزشي و درسي ، مصوب شوراي برنامه ريزي آموزش عالي ( وزارت علوم ، تحققات و فناوري ) مي باشد.

*دانشجو در هر نميسال تحصيلي مي تواند حداقل 14 و حداكثر 20 واحد درسي انتخاب كند و حداكثر واحد مجاز انتخابي در دورهء تابستاني 6 واحد است.

*اگر معدل دانشجويي در يك نيمسال حداقل 17 باشد ، در نيمسال تحصيلي بعد مي تواند حداكثر تا 24 واحد درسي را اخذ نمايد .

*در آخرين نيمسال تحصيلي دانشجو مي تواند صرفنظر از معدل كل ( كمتر از 10 نباشد) و مشروطي تا 24 واحد اخذ نمايد.

*در شرايطي كه از تحصيل دانشجو حداكثر 8 واحد درسي باقي مانده باشد ، مي تواند واحدهاي مذكور را در دورهء تابستاني انتخاب نمايد.

*واحدهاي انتخابي دانشجو در ابتداي هر نيمسال تحصيلي به هر دليلي نبايد كمتر از 14 واحد درسي باشد.

*در صورتي كه دانشجو براي فراقت از تحصيل تنها 2 درس نظري باقيمانده داشته باشد ، مي تواند آن دو درس را به صورت معرفي به استاد بگذراند.

*دانشجو در آخرين نيمسال تحصيلي ، بنا به صلاحدید مدیر گروه آموزشی از رعايت مقررات مربوط به پيش نياز ( تقدم و تأخر ) دروس معاف است.

*حداكثر مدت مجاز تحصيل در دوره هاي كارداني و كارشناسي ناپيوسته 2.5 سال و در دوره هاي كارشناسي پيوسته 5 ( پنج ) سال است.

*حضور دانشجو در تمامي جلسات درس الزامي است.

*اگر دانشجو در درسي بيش از 16/3 جلسات و يا در جلسه امتحان پايان نيمسال غيبيت موجه داشته باشد، با تشخيص شوراي آموزشي مؤسسه ، آن درس حذف مي شود.

*ارزيابي پيشرفت تحصيلي دانشجو در هر درس بر اساس حضور و فعاليت در كلاس ، انجام تكاليف آموزشي – پژوهشي و نتايج امتحانات ميان نيمسال و پايان نيمسال انجام مي گيرد.

*مرجع ارزيابي دانشجو در هر درس ، مدرس آن درس است.

*دانشجوي كه به نمره ارزيابي درس ، تقاضاي تجديد نظر داشته باشد ، مي تواند ظرف مدت يك هفته از تاريخ اعلام نمره ، تقاضاي تجديد نظر كتبي خود را به اداره آموزش دانشكده تسليم كند.

*نمره درس پس از قطعي شدن ، غير قابل تغيير است.

*حداقل نمره قبولي در هر درس 10 است. و معدل نمرات دانشجو در هر نيمسال تحصيلي نبايد كمتر از 12 باشد.

*دانشجويي كه در يك يا چند درس نمره قبولي كسب نكند ، چنانچه در نيمسالهاي بعدي دروس فوق را با حداقل نمره 14 بگذراند ، نمره قبلي از كارنامه دانشجو حذف مي شود ودر معدل نيمسال فوق و كل محاسبه نخواهد شد.

*چنانچه معدل نمرات هر نيمسال تحصيلي دانشجو كمتر از 12 باشد ، دانشجو در آن نيمسال مشروط تلقي مي شود . دانشجوي مشروط ، در نيمسال بعد ( جزء در آخرين نيمسال تحصيلي ) حق انتخاب بيش از 14 واحد درسي را ندارد .

*حداكثر نيمسالهاي مشروطي مجاز در دوره كارداني و كارشناسي ناپيوسته 2 نيمسال و دوره كارشناسي پيوسته 3 نيمسال اعم از متوالي يا متناوب است. در مواردي كه معدل كل دانشجو 12 يا بالاتر باشد ، در سقف سنوات مجاز مي تواند تا زماني كه در نيمسالهاي بعدي مشروط نشود ، به تحصيل ادامه دهد . در غير اينصورت ، از تحصيل محروم مي شود .

*دانشجو مي تواند در دوره كارداني و كارشناسي ناپيوسته يك نيمسال و در دوره كارشناسي پيسوسته دو نيمسال از مرخصي تحصيلي استفاده نمايد .عدم ثبت نام دانشجو در هر نيمسال تحصيلي ( بدون كسب اجازه از مؤسسه ) ، انصراف از تحصيل محسوب مي شود .

*تصميم گيري در مورد بازگشت به تحصيل دانشجوي منصرف از تحصيل برعهده شوراي آموزشي مؤسسه است.

*دانشجويي كه قصد انصراف از تحصيل داشته باشد ، بايد درخواست انصراف خود را به اداره آموزش مؤسسه تسليم كند. اين دانشجو مجاز است فقط براي يك بار تا شروع نيمسال بعدي ، تقاضاي انصراف خود را پس بگيرد . در غير اين صورت ، پس از انقضاي اين مهلت ، حكم انصراف وي از تحصيل صادر مي شود.

*مهماني و انتقال دانشجو مطابق آيين نامه مهماني و انتقال دانشجويان دوره هاي كارداني و كارشناسي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي دولتي و غير دولتي مصوب وزرات ميسر مي باشد.

*به دانشجويي كه كليه واحدهاي درسي دوره را با ميانگين حداقل 12 گذرانده باشد ، حسب مورد مدرك تحصيلي كارداني ، كارشناسي پيوسته يا كارشناسي ناپيوسته ارائه مي شود.

*در صورتي كه دانشجويي در طول مدت مجاز تحصيل نتواند معدل كل خود را به 12 برساند ، تنها يك نيمسال به وي فرصت داده مي شود تا با اخذ مجدد حداكثر 20 واحد از دروس دوره ، ميانگين كل دروس خود را به حداقل 12 برساند و مدرك تحصيلي دوره را دريافت كند ، در غير اينصورت از تحصيل محروم مي شود .


نام دانشجو
کد پایان نامه
استاد راهنما
استاد مشاور
تاریخ اخذ کد
عنوان پروژه
تاریخ دفاع
چکیده
حسين پورسورچاني-سپيده
941321101496201 آقای دکتر مظفری
آقای دکتر شهریاری نیا
1396/04/15

تاثیر چابکی سازمانی بر عملکرد شرکت های کوچک و متوسط: بررسی نقش فرایندهای مدیریت دانش، تحول در مدل کسب و کار و قابلیت های ارزش آفرینی

 96/12/21  
زهدي-امير  941321202496202 آقای دکتر مظفری آقای دکتر اسماعیلی 1396/04/15 

بررسی تاثیر ویژگیهای ذینفعان بر عملکرد پروژه های بازیابی سوانح (فاجعه) طبیعی (شبکه حمل و نقل پس از وقوع زلزله)

 96/12/21  
 گرمه اي-راهيل  941321104196203 آقای دکتر مظفری  آقای دکتر اسماعیلی   1396/04/15 
بررسی ارتباط گرایش به کارآفرینی-قابلیت بازاریابی عملکرد شرکت و نقش تعدیل گر شدت رقابت (مورد مطالعه شرکت های دانش بنیان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات 96/12/21  
علی دریایی   آقای دکتر مظفری آقای دکتر اسماعیلی 
    97/04/21  
ام البنین دودانگه   آقای دکتر مظفری آقای دکتر اسماعیلی 
    97/04/21  
مریم قدیر
  آقای دکتر رحمتی آقای دکتر مظفری
    97/04/21  
نبی الله اشرفی
  آقای دکتر رحمتی
آقای دکتر مظفری
    97/05/10  
عاطفه باقری ورکیانی
  آقای دکتر رحمتی آقای دکتر مظفری
    97/05/10